REGULAMIN


REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Tor kartingowy, prowadzony jest przez spółkę Poznań Indoor Karting Sp. z o.o. będąca członkiem Grupy Worldkarts, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Z toru kartingowego mogą korzystać osoby w wieku od 7 roku życia, zwane dalej Uczestnikami.

3.

Uczestnicy w wieku od 7 do 16 roku życia mogą korzystać z toru kartingowego wyłącznie za zgoda swoich opiekunów.

4.

Korzystanie z toru kartingowego jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru, wynikają z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji personelu toru.

5.

Podstawowym warunkiem korzystania z toru kartingowego jest wcześniejsze zapoznanie się Uczestnika lub opiekuna z treścią niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie tej okoliczności podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników.

6.

Przed wstępem na tor Uczestnik dokonuje rejestracji, zakupu: karty członkowskiej (ważnej 12 miesięcy od daty wystawienia), biletu oraz bierze udział w szkoleniu prowadzonym przez instruktora.

7.

Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zweryfikowania danych podawanych przez Uczestników, którzy rejestrują się po raz pierwszy, poprzez zapoznanie się z okazanym przez Uczestnika dowodem osobistym, prawem jazdy lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Dokonując rejestracji Uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usług Organizatora.

8.

Uczestnicy, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji zobowiązani są do przybycia na tor z co najmniej 20-minutowym wyprzedzeniem w celu dokonania rejestracji, zakupu biletu oraz przygotowania do udziału w wyścigu tj. udziału w szkoleniu, dobrania odpowiedniego kasku i kombinezonu, itd. W przypadku spóźnienia Uczestnika uniemożliwiającego mu rozpoczęcie udziału w wyścigu w terminie wynikającym z wcześniejszej rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu. Uczestnik może wziąć udział w takim wyścigu wyłącznie wtedy, jeżeli po dokonaniu przez niego wszelkich niezbędnych czynności, nadal są wolne miejsca na torze.

9.

Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość wypożyczenia ubioru ochronnego (kasku oraz kombinezonu) jak również skorzystania z szatni składającej się z szafek zamykanych na szyfr. Zniszczenie lub utrata ubioru ochronnego przez Uczestnika powoduje konieczność zwrotu ich równowartości.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOŁADOWANIA KARTY

1.

Członkowie (posiadacze karty) Poznań Indoor Karting mają możliwość załadowania karty na wyznaczoną przez siebie kwotę. Kwotę te uiszczają w recepcji, gdzie automatycznie ich karta członkowska zostaje doładowana na dokładnie taką samą równowartość pieniędzy jakie zostały wpłacone do kasy. Po uiszczeniu płatności kwota ta może zostać wykorzystana przez właściciela karty w dowolnym dla niego terminie na terenie całego kompleksu Poznań Indoor Karting. Karta członkowska jest ważna 12 miesięcy od daty jej wystawienia. W przypadku gdy na karcie członkowskiej, której termin ważności upłynął, pozostają środki pieniężne, Uczestnikowi, w zależności od jego wyboru, przysługuje możliwość otrzymania nowej karty członkowskiej, na którą zostaną przeniesione środki pozostałe na karcie dotychczasowej albo zwrot środków.

REGUŁY ZACHOWANIA NA TORZE

1.

Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków które spowalniają reakcje oraz zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu kartingowego. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy Uczestnika oraz bezpieczeństwo na torze.

2.

Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, instruktażu udzielonego w czasie szkolenia przez instruktora, (w tym w szczególności postanowień dotyczących sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych), wszelkich dodatkowych wskazówek, zaleceń oraz nakazów Organizatora i jego personelu a także przestrzegać poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:

a. Obowiązkiem Uczestnika jest rozpoczynać jazdę po otrzymaniu sygnału do jej rozpoczęcia oraz kończyć jazdę bezzwłocznie po otrzymaniu takiego sygnału a także zachowywać szczególna ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników.

b. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.

c. Obowiązkiem Uczestnika jest jazda w kasku ochronnym. W przypadku dzieci za ubiór i wszystkie zabezpieczenia garderoby odpowiedzialny jest rodzic który przybył z dzieckiem.

d. Obowiązuje jeden kierunek jazdy. Jazda w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora jest bezwzględnie wzbroniona.

e. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz:

* Wysiadania z pojazdu podczas trwania wyścigu;

* Zatrzymywania pojazdu w miejscach niedozwolonych lub blokujących ruch innych pojazdów; w przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru;

* Potrącania innych pojazdów; w przypadku stwierdzenia przez instruktora takiego zajścia, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd oraz podjąć decyzje o umieszczeniu Uczestnika na liście osób, względem których obowiązuje zakaz korzystania z toru.

3.

Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach pojazdu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora niesprawności pojazdu, personel toru dokona niezwłocznej wymiany gokarta. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o zwrot ceny biletu.

4.

Organizator oraz personel toru maja prawo nie dopuścić do jazdy bądź wyeliminować z jazdy Uczestnika, który zagraża bezpieczeństwu w przypadku:

a. gdy Uczestnik nie stosuje się do przepisów Regulaminu określonych w części „Reguły zachowania na torze”;

b. uzasadnionego podejrzenia pozostawania przez Uczestnika pod wpływem alkoholu, środków odurzających leków oraz innych środków które spowalniają reakcje oraz zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu kartingowego.

5.

Decyzje o ilości pojazdów na torze, kolejności jazdy, kierunku jazdy i wymaganych odstępach pomiędzy pojazdami, podejmuje personel toru.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za zawinione naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze oraz zawinione doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub mieniu Uczestników oraz Organizatora na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, w tym w szczególności na skutek nie zastosowania się przez Uczestnika do Regulaminu, instruktażu udzielonego w czasie szkolenia przez instruktora a także wszelkich wskazówek i nakazów Organizatora i jego personelu.

2.

Organizator nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3.

Z wyjątkiem rzeczy pozostawionych wewnątrz zamykanych szafek w szatni, Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Uczestników na jego terenie.

Rzeczy znalezione przez Organizatora oraz przez innych Uczestników i przekazane przez nich Organizatorowi, zostaną zabezpieczone i będą przechowywane przez 3 dni w przeznaczonym na ten cel miejscu. Organizator wywiesi ogłoszenie o znalezieniu rzeczy a po bezskutecznym upływie terminu (tj. jeżeli po upływie 3 dni nie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy) rzecz zostanie przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Starostę Powiatowego w Poznaniu.

POSTAWIENIA KOŃCOWE

1.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub w części, na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego lub regulacji prawnej, takie postanowienie albo jego część zostanie, w tym zakresie, uznane za niestanowiące części niniejszego Regulaminu, jednakże nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.