REGULAMIN


REGULAMIN LASERMAXX LASERGAMES
POZNAŃ INDOOR KARTING

 OPIS GRY

 1.

W gry LaserMaxx lasergames Uczestnicy mogą grać indywidualnie, bądź drużynowo w specjalnie stworzonej do tego arenie o powierzchni 400 m2. 

2.

Każdy z graczy ubrany jest w specjalną kamizelkę, wyposażoną w czujniki, które reagują na wiązkę laserową. 

3.

Indywidualni gracze zdobywają punkty poprzez trafianie w kamizelki przeciwników. Ilość zdobytych punktów decyduje o indywidualnej lub drużynowej wygranej. 

4.

Każda z drużyn rozpoznaje własnych graczy poprzez kolor lampek na kamizelkach i kolor lampek na pistoletach.

5.

Kiedy gra się kończy (sygnalizacja dźwiękowa), każdy zawodnik powraca do recepcji LaserMaxx lasergames, gdzie  otrzymuje swoją punktacje na karcie (ilość trafień, informacje dotyczące trafień przez innego gracza, bonusy, itp.). 

6.

Karta z punktami zawiera także punkty zdobyte przez cała drużynę. 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.

LaserMaxx lasergames, prowadzony jest przez spółkę Poznań Indoor Karting Sp. z o.o. będącą członkiem Grupy Worldkarts, zwaną dalej „Organizatorem”. 

2.

Z LaserMaxx lasergames mogą korzystać osoby w wieku od 6 roku życia minimum 120 cm wzrostu, zwane dalej Uczestnikami. 

3.

Uczestnicy w wieku od 6 do 16 roku życia mogą korzystać z areny lasergames wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.

4.

Korzystanie z LaserMaxx lasergames jest odpłatne. Ceny za korzystanie z areny, wynikają z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji personelu Poznań Indoor Karting.

5.

Podstawowym warunkiem korzystania z LaserMaxx lasergames jest wcześniejsze zapoznanie się Uczestnika lub opiekuna z treścią niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie tej okoliczności podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników. 

6.

Przed wstępem na arenę LaserMaxx Lasergames, Uczestnik zakupuje biletu oraz bierze udział w szkoleniu prowadzonym przez obsługę.

7.

Organizatorowi przysługuje uprawnienie do zweryfikowania danych podawanych przez Uczestników, poprzez zapoznanie się z okazanym przez Uczestnika dowodem osobistym, prawem jazdy lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usług Organizatora.

8.

Uczestnicy, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji zobowiązani są do przybycia na arenę z co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem w celu zakupu biletu oraz przygotowania do udziału w grze LaserMaxx lasergames tj. zakup biletu, udziału w szkoleniu, itd. W przypadku spóźnienia Uczestnika uniemożliwiającego mu rozpoczęcie udziału w grze LaserMaxx lasergames w terminie wynikającym z wcześniejszej rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu. Uczestnik może wziąć udział w takiej grze wyłącznie wtedy, jeżeli po dokonaniu przez niego wszelkich niezbędnych czynności, nadal są wolne miejsca w arenie LaserMaxx lasergames.

9.

Organizator zapewnia Uczestnikom korzystanie z szafek po uprzednim pobrania klucza u kasjera. 

 REGUŁY ZACHOWANIA W ARENIE LASERMAXX LASERGAMES

 1.

Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków które spowalniają reakcje oraz zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na arenie laser maxx. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób gry Uczestnika oraz bezpieczeństwo na arenie. 

2.

a. Obowiązkiem Uczestnika jest rozpoczynać grę po otrzymaniu sygnału do jej rozpoczęcia oraz kończyć grę bezzwłocznie po otrzymaniu takiego sygnału a także zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z areny w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników.

b. Przed wejściem do areny LaserMaxx lasergames należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogą stanowić niebezpieczeństwo Uczestnika podczas gry ( zahaczenie o elementy wystroju areny, potknięcia itd… Dotyczy to także długich włosów, które należy związać. 

c. W LaserMaxx lasergames obowiązuje absolutny zakaz:

  • Biegania
  • Wspinania się na elementy dekoracji
  • Niszczenia elementów dekoracji oraz sprzętu LaserMaxx Lasergames:
    • Kamizelki
    • Pistolety
  • Bicia

3.

Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach kamizelek LaserMaxx lasergames. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora niesprawności kamizelek LaserMaxx lasergames, personel LaserMaxx lasergames dokona niezwłocznej wymiany kamizelki. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o zwrot ceny biletu.

4.

Organizator oraz personel toru mają prawo nie dopuścić do gry bądź wyeliminować z gry Uczestnika, który narusza zasady korzystania z areny LaserMaxx lasergames określone Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób zagraża bezpieczeństwu Uczestników. 

 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za zawinione naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze oraz zawinione doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub mieniu Uczestników oraz Organizatora na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, w tym w szczególności na skutek nie zastosowania się przez Uczestnika do Regulaminu, instruktażu udzielonego w czasie szkolenia przez instruktora a także wszelkich wskazówek i nakazów Organizatora i jego personelu.

2.

Organizator nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Rzeczy znalezione przez Organizatora oraz przez innych Uczestników i przekazane przez nich Organizatorowi, zostaną zabezpieczone i będą przechowywane przez 3 dni w przeznaczonym na ten cel miejscu. Organizator wywiesi ogłoszenie o znalezieniu rzeczy a po bezskutecznym upływie terminu (tj. jeżeli po upływie 3 dni nie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy) rzecz zostanie przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Starostę Powiatowego w Poznaniu.  

 POSTAWIENIA KOŃCOWE

 1.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub w części, na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego lub regulacji prawnej, takie postanowienie albo jego część zostanie, w tym zakresie, uznane za niestanowiące części niniejszego Regulaminu, jednakże nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.