Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy WORLDKARTS, dostępny pod adresem internetowym worldkarts.eu/sklep, prowadzony jest przez spółkę Poznań Indoor Karting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231234 o kapitale zakładowym 2.293.000,00 zł, NIP 782-231-68-27, REGON 634652849.

 Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy:
  Poznań Indoor Karting Sp. z o.o.
  Bolesława Krzywoustego 72
  61-144 Poznań
 • adres poczty elektronicznej: sklep@worldkarts.eu
 • numer telefonu: +48 515 280 111, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 •  Sprzedawca - spółka Poznań Indoor Karting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231234 o kapitale zakładowym 2.293.000,00 zł, NIP 782-231-68-27, REGON 634652849;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem worldkarts.eu/sklep;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów będących przedmiotem Zamówienia;
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 3. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 4. posiadanie przeglądarki internetowej typu: IE, Google Chrome,;
 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 9. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 10. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
 11. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

Zasady składania Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego worldkarts.eu/sklep.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować Zamówienie, wybrać sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić dane osobowe (wysyłkowe), a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 5. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli Produkt jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Koszyk” Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia. Po naciśnięciu przycisku „Dalej”, Klient wybiera sposób dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia dane osobowe (wysyłkowe).
 6. W danych osobowych (wysyłkowych) należy wskazać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta oraz
  3. adres, na który ma być dostarczony Produkt.
 7. Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej.
 8. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych osobowych (wysyłkowych).
 9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zamówienia zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z załącznikiem w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Klient, który złożył Zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować Zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.

Ceny Produktów 

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 7. Płatność za pobraniem,
 8. Płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy,
 9. Płatności elektroniczne - przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych płatności.pl lub elektroniczną kartą kredytową.
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu internetowego.

Wykonanie Umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności tradycyjnym przelewem bankowym albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, o której mowa w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminach określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności z góry tradycyjnym przelewem bankowym albo płatności elektronicznych – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności za pobraniem – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,
   We wskazanych powyżej przypadkach 10 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, a następne 4 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.
 1. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania Zamówienia odbioru osobistego, Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o gotowości zamówionego Produktu do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej zgodnie z danymi podany przez Klienta w Formularzu zamówienia
 2. W celu osobistego odbioru zamówionego Produktu, Klient przedstawi Sprzedawcy w miejscu odbioru Produktu numer Zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Sprzedawcy wiadomościach informujących o gotowości zamówionego Produktu do odbioru, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w Formularzu zamówienia.
 3. Zamówiony Produkt, pozostaje gotowy do odbioru osobistego przez Klienta przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego Produktu do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, o której mowa w punkcie 5 powyżej.
 4. W przypadku gdy odbiór zamówionego Produktu przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 6 powyżej, Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inny termin odbioru Produktu.
 5. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego Produktu w terminie określonym w punkcie 6 lub punkcie 7 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Produktu przez Klienta, określonego w punkcie 6 i punkcie 7 powyżej.
 6. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą obejmującą przedmiot Zamówienia.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 8. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
 9. Dostarczenie Produktu zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia jest odpłatne. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za poszczególne metody dostawy, o których mowa w 4 punkt 1 litera a. oraz b. niniejszego Regulaminu znajdują się na stronach Sklepu internetowego. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 - dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancja, reklamacje.

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja producenta, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. W takim przypadku Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy wyłącznie Produktów objętych gwarancją producenta).
 2. Niezależnie od uprawnień przyznanych w ramach gwarancji producenta Klient ma prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.).
 4. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia faktury, wydruk z karty kredytowej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na Formularzu zamówienia.
 4. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
 6. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem worldkarts.eu/sklep, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W odniesieniu do zawartych Umów sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, czyli Poznań Indoor Karting Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Poznań Indoor Karting Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  

Adresat:

Poznań Indoor Karting Sp. z o.o.

Bolesława Krzywoustego 72

61-144 Poznań

e-mail: sklep@worldkarts.eu

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

Lp.

Nazwa

Symbol/rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

  Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)    ________________________________________

                                                                                            Data

 Imię i nazwisko konsumenta (-ów)         ________________________________________

                                                                                           Imię i nazwisko

 Adres konsumenta (-ów)                        ________________________________________  

                                                                                             Adres                                                           

  

                                                               ________________________________________

                                                                      Podpis konsumenta(-ów)

                                                     (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)      

 

  

 

Data: _________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.